Μεταμορφώστε την επιχείρηση σας σε πιο γρήγορη και πιο ισχυρή!

Διεκδικήστε μέχρι 50.000 χορηγία για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης σας!

Κάντε το ψηφιακό άλμα και οδηγήστε την επιχείρηση σας στο μέλλον! 

​​​​Σας ενδιαφέρει το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων για την Προκήρυξη 2024;

Απλά συμπληρώστε τη Microsoft Form που βρίσκεται πιο κάτω. Κάνετε scroll πάνω στην φωτογραφία για να δείτε την φόρμα και στην συνέχεια Επιλέξετε "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ". 

Δίνοντας μας τις αναγκαίες πληροφορίες θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  

​​​Σας πληροφορούμε ότι η Ομάδα της Partners PS έχει ετοιμάσει σημαντικό αριθμό προτάσεων ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων και στις τρεις προκηρύξεις

- Δεκέμβριος 2019, Νοέμβριος 2022 και Μάρτιος 2023.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!

​​​​​​​Σχέδιο Επιχορήγησης Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων​

​Η PARTNERS PS βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι η νέα προκήρυξη για το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) το 2024.


Είστε έτοιμοι για την υποβολή της αίτησης / επενδυτικής πρότασης σας;

Σύμφωνα με το Σχέδιο της τελευταίας προκήρυξης τον Μάρτιο 2023:
Σκοπός 
Αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ στην Κύπρο οι οποίες χρησιμοποιούν Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην καθημερινή τους λειτουργία, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

 • Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
 • Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.


Δικαιούχοι
Δικαιούχοι θα είναι νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις απ’ όλες τις οικονομικές δραστηριότητες εκτός από τους τομείς της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως σημειώνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποσό χορηγίας
Ο σχετικός πίνακας επιλέξιμων δαπανών– λογισμικά, εξοπλισμό και υπηρεσίες που καλύπτει το σχέδιο παρουσιάζεται προς το τέλος αυτής της ενημέρωσης, δείτε τον Οδηγό του Σχεδίου ΥΕΕΒ.

​Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης για τη χορηγία ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων: 

 • Μέγιστο όριο επιλέξιμο δαπανών δεν υπάρχει, υπάρχει μέγιστο ποσό χορηγίας €50.000.
 • ​Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης €5.000.
 • Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης 50%.


Κανονισμός De Minimis το συνολικό ποσό των χορηγιών που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία (3) οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200.000. Υπολογίζεται η χορηγία ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων.


Πότε είναι η περίοδος υποβολής προτάσεων
Αναμένεται να ανακοινωθεί πολύ σύντομα η συγκεκριμένη χρονική περίοδος, η οποία και θα ορίζεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Πως μπορεί να υποβάλει η επιχείρηση / ο οργανισμός σας αίτηση / πρόταση
Θα γίνεται ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πλατφόρμα του ΥΕΕΒ http://fundingapps.mcit.gov.cy. Αναμένεται ότι οι αιτήσεις θα εξετάζονται σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής.

Η επιχείρηση, πέραν την ικανοποίηση των τυπικών προϋποθέσεων, κριτήρια επιλεξιμότητας και κανονικότητας, πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη.  Για να ετοιμάσει την αίτηση / πρόταση της, χρειάζεται ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ, να ετοιμάσει την πρόταση σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΥΕΕΒ και μετά να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση / πρόταση η οποία συμβουλεύουμε να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Καλή οργανωμένη δομή
 • Πληρότητα
 • Σαφήνεια
 • Σκοπιμότητα


Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στην σαφή περιγραφή των πιο κάτω:

 1. Καταγραφή των δραστηριοτήτων ψηφιακής ανάπτυξης – τεκμηριωμένος πόσο αναμένεται να αντιμετωπίσει το έργο τις ανάγκες και τα προβλήματα του τομέα στον οποίο εμπίπτει και τις δυνατότητες που προσφέρει η επιχείρηση.
 2. Κατάρτιση ενός ρεαλιστικού χρονικού προγραμματισμού - συγκεκριμένου πλάνου ενεργειών - τρόπος οργάνωσης, εφαρμογής και λειτουργίας.
 3. Τεκμηρίωση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων που αναμένονται σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους.
 4. Τρόπος διοίκησης του έργου ψηφιακής ανάπτυξης.
 5. Οικονομική ανάλυση και ανάγκες χρηματοδότησης του έργου.
 6. Διαχείριση δικαιολογητικών, παραρτημάτων, κ.α..


***Θα χρειαστεί να ετοιμαστεί η Πρόταση από Σύμβουλο / Μελετητή (δεν μπορεί να είναι πάροχος πληροφορικής). Η Business Digital Transformation Team της PARTNERS PS μπορεί να αναλάβει την ετοιμασία της Πρότασης Ψηφιακής Αναβάθμισης της επιχείρησης σας. 

Το Έντυπο Υποβολής της Πρότασης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που ζητούνται σ’ αυτό.

Τονίζεται ότι μετά την οριστική υποβολή μέσω του συστήματος των αιτήσεων δεν θα γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της υποβληθείσας πρότασης ή η υποβολή και αντικατάσταση στοιχείων, πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων.

Πίνακας επιλέξιμων δαπανών – λογισμικά, εξοπλισμό και υπηρεσίες που καλύπτει
* Ο πιο κάτω πίνακας μπορεί να διαφοροποιηθεί ή αποφασισθεί άλλη δαπάνη ως επιλέξιμη:​


Εξοπλισμός

 • Servers / Computers / Screens / Laptops / Tablets
 • Ταμεία POS
 • Μηχανήματα καταγραφής αποθεμάτων - Stocktaking machines
 • Έξυπνες φωτοτυπικές / εκτυπωτές
 • Ειδικούς εκτυπωτές - Barcode readers
 • Εξυπηρετητές (Servers, Bladeservers)
 • Eξοπλισμός δικτύου (Routers, Firewalls, WAFs, Load Balancers), Δικτύων Αποθήκευσης (SAN), Gateways, Ups κ.ά.
 • Ψηφιακά τηλεφωνικά συστήματα
 • Εξοπλισμός ηλεκτρονικής προβολής / προώθησης / digital customer service kiosk
 • Και άλλο αναγκαίο σχετικό εξοπλισμό


Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά
Ένα λογισμικό off-the-shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά. Το Σχέδιο καλύπτει αγορά άδειας χρήσης και εγκατάσταση σε υπολογιστή του χρήστη ή/και άδεια χρήσης μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud - κάλυψη κόστους μέχρι 36 μήνες).

Microsoft Office 365 - αγορά πακέτου και υπηρεσίες παραμετροποίησης.


Εξειδικευμένο Λογισμικό custom made για κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών λειτουργίας, π.χ. Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Συνεργασίας με εμπλεκόμενα μέρη, κ.α.Ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις της επιχείρησης και σχετικές υπηρεσίες από τους παρόχους πληροφορικής

 • ERP – Enterprise Resource Planning
 • Eshop / Website - Ηλεκτρονικό Κατάστημα / Ιστοσελίδα
 • HRMS – Human Resources Management System
 • CRM – Customer Relationship Management and Loyalty Systems / Applications
 • Sales Orders Management – Διαχείριση Παραγγελιών Β2Β και άλλων τομέων
 • BI - Business Intelligence
 • Business Process Automation
 • AML- Anti Money Laundering
 • GDPR - General Data Protection Regulation - Total Solution Management
 • Payment Gateway – Get paid electronically
 • ECM – Enterprise Content Management
 • DMS – Document Management System
 • BPM – Business Process Management
 • RPA – Robotics Process Automation
 • Project Management Systems – Διαχείριση Έργων
 • Security - υπηρεσίες ασφάλειας
 • Creative Programs - Προγράμματα σχεδιασμού
 • Custom Made Programs & Applications – Προγράμματα και εφαρμογές στα μέτρα της επιχείρησης
 • Mobile Application – Εφαρμογές κινητών τηλεφώνων
 • Business Telephone Digital Systems - Λογισμικά ψηφιακών τηλεφωνικών συστημάτων
 • Be-spoke-Software Development
 • e-Invoicing - Ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Data Analytics
 • Secure Payment - Ασφαλείς πληρωμές
 • Intranet - Συστήματα Εσωτερικής Επικοινωνίας
 • Και άλλα λογισμικά


Υπηρεσίες σχετικές με τα Συστήματα Πληροφορικής όπως Παραμετροποίηση Λογισμικού, Μεταφορά Δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), Εγκατάσταση, Εκπαίδευση Προσωπικού κ.ά.
Σημειώνεται ότι η αγορά λογισμικών μπορεί να υλοποιηθεί με αγορά υπηρεσιών ή με ενοικίαση εφαρμογής σε υπολογιστικό νέφος (κάλυψη κόστους μέχρι 36 μήνες).


Ψηφιακή διαφήμιση/προώθηση (digital marketing) μόνο για νέα eshop

 • Social media – Facebook, Instagram (management, posts, campaigns)
 • Google Ads
 • SEO
 • Blog
 • Email & Sms Campaigns (platform and management)
 • Video - δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία περιεχομένου κ.ά.
 • Και άλλες υπηρεσίες 


Προσοχή!!!

 1. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του αιτητή και δεν δεσμεύει την απόφαση της αρμόδιας Αρχής σχετικά με την έγκριση ή μη της αίτησης.
 2. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν (ημερομηνία τιμολογίου ή απόδειξης πληρωμής) πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, δεν είναι επιλέξιμες.
 3. Εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια του Σχεδίου πρέπει να είναι καινούργιος.
 4. H ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών του προσφοροδότη, καθώς και η εμπειρία και ποιότητα του προσφοροδότη.
 5. Τα τιμολόγια και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής πρέπει να είναι εκδομένα στο όνομα της επιχείρησης.
 6. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.


Όροι χρήσης του περιεχόμενου αυτής της ενημέρωσης:

 1. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί συμβουλευτική υπηρεσία.
 2. Το περιεχόμενο μπορεί να διαφοροποιηθεί η διαγραφεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς δέσμευση.
 3. Το περιεχόμενο δεν αντικαθιστά το επίσημο περιεχόμενο ενημέρωσης που δημοσιοποιεί το ΥΕΕΒ, ολόκληρο ή μέρος του.
 4. Το περιεχόμενο της σελίδας μπορεί να διαφέρει ανά πάσα στιγμή από το περιεχόμενο του ΥΕΕΒ λόγω νέων αλλαγών του Σχεδίου.
 5. Η PARTNERS PS δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα δημιουργηθούν από τη χρήση του περιεχόμενου της σελίδας.​