​Η PARTNERS PS βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για το νέο σχέδιο που αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ)
Προϋπολογισμός 1ης προκήρυξης 4,5 εκατομμύρια - Δείτε τον τελικό Οδηγό Σχεδίου και την Παρουσίαση του ΥΕΕΒ εδώ.


Σκοπός 
Αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ στην Κύπρο οι οποίες χρησιμοποιούν Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην καθημερινή τους λειτουργία, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

 • Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
 • Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.


Δικαιούχοι
Δικαιούχοι θα είναι νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις απ’ όλες τις οικονομικές δραστηριότητες εκτός από τους τομείς της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως σημειώνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποσό χορηγίας
Ο σχετικός πίνακας επιλέξιμων δαπανών– τι λογισμικά και εξοπλισμό καλύπτει το σχέδιο παρουσιάζεται προς το τέλος αυτής της ενημέρωσης.

​Ανώτατο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης για τη χορηγία ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων.: 

 • Μεταποίηση (Τομέας C*) €50.000 και για άλλες δραστηριότητες €40.000.
 • ​Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης €5.000.
 • Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης 50%.


Κανονισμός De Minimis το συνολικό ποσό των χορηγιών που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία (3) οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200.000. Υπολογίζεται η χορηγία ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων.


Φάσεις Υλοποίησης και Δημόσια Χρηματοδότηση
Α ΦΑΣΗ - Υπογραφή Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης. Δημόσια Χρηματοδότηση - προκαταβολή που θα καλύπτει μέχρι 40% της εγκριμένης δημόσιας ενίσχυσης.
Β ΦΑΣΗ - Μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Χορηγία επί του επιλέξιμου κόστους που υλοποιήθηκε και πιστοποιήθηκε.


Πότε είναι η περίοδος υποβολής προτάσεων
Αναμένεται να ανακοινωθεί πολύ σύντομα η συγκεκριμένη χρονική περίοδος, η οποία και θα ορίζεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Πως μπορεί να υποβάλει η επιχείρηση σας αίτηση / πρόταση
Θα γίνεται ηλεκτρονικά σε ιστοσελίδα του ΥΕΕΒ. Αναμένεται ότι οι αιτήσεις θα εξετάζονται σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής.


Η επιχείρηση, πέραν την ικανοποίηση των τυπικών προϋποθέσεων, κριτήρια επιλεξιμότητας και κανονικότητας, πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη.  Για να ετοιμάσει την αίτηση / πρόταση της, χρειάζεται ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ και μετά να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση / πρόταση η οποία συμβουλεύουμε να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Καλή οργανωμένη δομή
 • Πληρότητα
 • Σαφήνεια
 • Σκοπιμότητα


Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στην σαφή περιγραφή των πιο κάτω:

 1. Καταγραφή των δραστηριοτήτων ψηφιακής ανάπτυξης – τεκμηριωμένος πόσο αναμένεται να αντιμετωπίσει το έργο τις ανάγκες και τα προβλήματα του τομέα στον οποίο εμπίπτει και τις δυνατότητες που προσφέρει η επιχείρηση.
 2. Κατάρτιση ενός ρεαλιστικού χρονικού προγραμματισμού - συγκεκριμένου πλάνου ενεργειών - τρόπος οργάνωσης, εφαρμογής και λειτουργίας.
 3. Τεκμηρίωση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων που αναμένονται σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους.
 4. Τρόπος διοίκησης του έργου ψηφιακής ανάπτυξης.
 5. Οικονομική ανάλυση και ανάγκες χρηματοδότησης του έργου.
 6. Διαχείριση δικαιολογητικών, παραρτημάτων, κ.α..


***Θα χρειαστεί Επιχειρηματικό Πλάνο από Σύμβουλο / Μελετητή (δεν μπορεί να είναι πάροχος πληροφορικής). Η Business Digital Transformation Team της PARTNERS PS μπορεί να σας το εξασφαλίσει. 

Το Έντυπο Υποβολής της Πρότασης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που ζητούνται σ’ αυτό.

Τονίζεται ότι μετά την οριστική υποβολή μέσω του συστήματος των αιτήσεων δεν θα γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της υποβληθείσας πρότασης ή η υποβολή και αντικατάσταση στοιχείων, πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων.

Πίνακας επιλέξιμων δαπανών – λογισμικά, εξοπλισμό και υπηρεσίες που καλύπτει
* Ο πιο κάτω πίνακας μπορεί να διαφοροποιηθεί ή αποφασισθεί άλλη δαπάνη ως επιλέξιμη:​


Εξοπλισμός

 • Computers / Screens / Laptops / Tablets
 • Ταμεία POS
 • Μηχανήματα καταγραφής αποθεμάτων - Stocktaking machines
 • Έξυπνες φωτοτυπικές / εκτυπωτές
 • Ειδικούς εκτυπωτές - Barcode readers
 • Εξυπηρετητές (Servers, Bladeservers)
 • Eξοπλισμός δικτύου (Routers, Firewalls, WAFs, Load Balancers), Δικτύων Αποθήκευσης (SAN), Gateways, Ups κ.ά.
 • Ψηφιακά τηλεφωνικά συστήματα
 • Εξοπλισμός ηλεκτρονικής προβολής / προώθησης
 • Και άλλο αναγκαίο σχετικό εξοπλισμό


Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά
Ένα λογισμικό off-the-shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά. Το Σχέδιο καλύπτει αγορά άδειας χρήσης και εγκατάσταση σε υπολογιστή του χρήστη ή/και άδεια χρήσης μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud - κάλυψη κόστους μέχρι 36 μήνες).


Ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις της επιχείρησης και σχετικές υπηρεσίες από τους παρόχους πληροφορικής

 • ERP – Enterprise Resource Planning
 • Eshop - Ηλεκτρονικό Κατάστημα
 • HRMS – Human Resources Management System
 • CRM – Customer Relationship Management and Loyalty Systems / Applications
 • Sales Orders Management – Διαχείριση Παραγγελιών Β2Β και άλλων τομέων
 • BI - Business Intelligence
 • Business Process Automation
 • AML- Anti Money Laundering
 • GDPR - General Data Protection Regulation - Total Solution Management
 • Payment Gateway – Get paid electronically
 • ECM – Enterprise Content Management
 • DMS – Document Management System
 • BPM – Business Process Management
 • RPA – Robotics Process Automation
 • Project Management Systems – Διαχείριση Έργων
 • Security - υπηρεσίες ασφάλειας
 • Creative Programs - Προγράμματα σχεδιασμού
 • Custom Made Programs & Applications – Προγράμματα και εφαρμογές στα μέτρα της επιχείρησης
 • Mobile Application – Εφαρμογές κινητών τηλεφώνων
 • Business Telephone Digital Systems - Λογισμικά ψηφιακών τηλεφωνικών συστημάτων
 • Be-spoke-Software Development
 • e-Invoicing - Ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Data Analytics
 • Secure Payment - Ασφαλείς πληρωμές
 • Intranet - Συστήματα Εσωτερικής Επικοινωνίας
 • Και άλλα λογισμικά


Υπηρεσίες σχετικές με τα Συστήματα Πληροφορικής όπως Παραμετροποίηση Λογισμικού, Μεταφορά Δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), Εγκατάσταση, Εκπαίδευση Προσωπικού κ.ά.
Σημειώνεται ότι η αγορά λογισμικών μπορεί να υλοποιηθεί με αγορά υπηρεσιών ή με ενοικίαση εφαρμογής σε υπολογιστικό νέφος (κάλυψη κόστους μέχρι 36 μήνες).


Ψηφιακή διαφήμιση/προώθηση (digital marketing)

 • Website
 • Social media – Facebook, Instagram (management, posts, campaigns)
 • Google Ads
 • SEO
 • Blog
 • Email & Sms Campaigns (platform and management)Video - δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία περιεχομένου κ.ά.
 • Και άλλες υπηρεσίες 


Προσοχή!!!

 1. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του αιτητή και δεν δεσμεύει την απόφαση της αρμόδιας Αρχής σχετικά με την έγκριση ή μη της αίτησης.
 2. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν (ημερομηνία τιμολογίου ή απόδειξης πληρωμής) πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, δεν είναι επιλέξιμες.
 3. Εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια του Σχεδίου πρέπει να είναι καινούργιος.
 4. H ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών του προσφοροδότη, καθώς και η εμπειρία και ποιότητα του προσφοροδότη.
 5. Τα τιμολόγια και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής πρέπει να είναι εκδομένα στο όνομα της επιχείρησης.
 6. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.


Όροι χρήσης του περιεχόμενου αυτής της ενημέρωσης:

 1. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί συμβουλευτική υπηρεσία.
 2. Το περιεχόμενο μπορεί να διαφοροποιηθεί η διαγραφεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς δέσμευση.
 3. Το περιεχόμενο δεν αντικαθιστά το επίσημο περιεχόμενο ενημέρωσης που δημοσιοποιεί το ΥΕΕΒ, ολόκληρο ή μέρος του.
 4. Το περιεχόμενο της σελίδας μπορεί να διαφέρει ανά πάσα στιγμή από το περιεχόμενο του ΥΕΕΒ λόγω νέων αλλαγών του Σχεδίου.
 5. Η PARTNERS PS δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα δημιουργηθούν από τη χρήση του περιεχόμενου της σελίδας.​

Μεταμορφώστε την επιχείρηση σας σε πιο γρήγορη και πιο ισχυρή!

Διεκδικήστε μέχρι 20.000 χορηγία για τη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης σας!

Κάντε το ψηφιακό άλμα και οδηγήστε την επιχείρηση σας στο μέλλον! 

​​​Σας ενδιαφέρει το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων;

Απλά συμπληρώστε τη Microsoft Form που βρίσκεται πιο κάτω. Κάνετε scroll πάνω στην φωτογραφία για να δείτε την φόρμα και στην συνέχεια Επιλέξετε "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ". 

Δίνοντας μας τις αναγκαίες πληροφορίες θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.  

​​​​​​​Σχέδιο Επιχορήγησης Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων​